Особистий кабінет
Вхід на пошту

Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг

Оператор програмної послуги ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», на підставі ліцензії Оператора програмної послуги, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення - серії НР № 1014-п від 7 грудня 2011 року з терміном дії ліцензії до 7грудня 2021 року, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, Законами України «Про телебачення та радіомовлення», «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2005 р. №720 (із наступними змінами і доповненнями) публічно пропонує можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує даний ДОГОВІР про таке:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір – Договір, що регулює взаємні відносини між Оператором та Абонентом у процесі надання Телекомунікаційних послуг та згідно з яким, ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ» як Оператор, зобов’язується надавати за умови Технічної можливості Телекомунікаційні послуги та інші пов’язані з ними Додаткові послуги, кожному Абоненту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно тау повному обсязі оплачувати їхню вартість.

Оператор телекомунікаційних послуг (Оператор) — ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», що на договірних засадах надає Абонентам Телекомунікаційні послуги, а саме: послуги кабельного телебачення з використанням ресурсів Багатоканальних телемереж та послуги доступу до Інтернету.

Абонент – споживач (фізична чи юридична особа), що замовляє та отримує Телекомунікаційні послуги виключно на умовах цього Договору.

Сторони Договору (Сторони) – Оператор з однієї сторони та Абонент (Абоненти) з іншої сторони.

Мережа – Багатоканальна телекомунікаційна мережа загального користування, яка призначена для передавання телерадіопрограм та надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, що здатна забезпечити одночасну трансляцію більше однієї телерадіопрограми та може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування для забезпечення надання Абонентам Послуг кабельного телебачення, та/або сукупність телекомунікаційних мереж і засобів для забезпечення надання Абонентам Послуг доступу до Інтернету.

Територія – територія розміщення Мережі, на якій Оператор має Технічну можливість забезпечувати Абонентам надання Телекомунікаційних послуг. Територія, на якій Оператор надає Послуги кабельного телебачення (відповідно до Додатку № 5 до Ліцензії Оператора програмної послуги НР № 1014-п від 7грудня 2011 року – м. Калуш), може відрізнятись від Території, на якій надаються Послуги доступу до Інтернету.

Оператор телекомунікаційної мережі (Оператор) – суб’єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування та експлуатацію Мережі.

Програмна послуга – послуга з формування Пакета(-ів) телеканалів.

Пакет телеканалів – неподільний набір телеканалів, який Абонент має можливість переглядати у аналоговому та/або цифровому форматі, відповідно до обраного Пакета телеканалів. Структура Пакетів телеканалів визначена у Додатку(-ах) до Договору.

Телекомунікаційні послуги – загальний термін, що, у відповідності до обсягу замовлених Абонентом послуг, включає в себе Послугу кабельного телебачення, Послугу доступу до Інтернету або Пакет послуг.

Послуга доступу до Інтернету – Телекомунікаційна послуга із забезпечення можливості роботи Кінцевого обладнання Абонента в Інтернеті.

Послуга кабельного телебачення – Телекомунікаційна послуга із забезпечення Абонентам можливості перегляду обраного Пакета(-ів) телеканалів в аналоговому та/або цифровому форматі.

Пакет послуг – неподільний набір з двох Телекомунікаційних послуг: Послуги кабельного телебачення та Послуги доступу до Інтернету. Структура Пакетів послуг та Тарифи визначені у Додатку(-ах) до Договору.

Додаткові послуги – інші послуги та/або роботи, що окремо надаються на платній основі Оператором (або залученою Оператором третьою особою) на замовлення Абонента згідно з умовами цього Договору та не є телекомунікаційними за своєю природою.

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Правила користування Мережею – обов’язкові умови користування Мережею при отриманні Телекомунікаційних послуг.

Заява-замовлення – документ, яким Абонент підтверджує, що ознайомлений зі змістом цього Договору та погоджується з його умовами, та у якому вказує своє прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу місця реєстрації, контактний телефон, паспортні дані, Тарифний план/Пакет телеканалів/Пакет послуг, що ним обирається, Місце надання послуг та, за необхідності, додаткову інформацію.

Місце надання послуг – приміщення за конкретно зазначеною Абонентом у Заяві-замовленні адресою,за якою він бажає отримувати Телекомунікаційні послуги (квартира, будинок, приміщення тощо).

Початок надання послуг – дата підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі, що посвідчується підписанням відповідного акту.

Кінцеве обладнання Абонента – власне чи орендоване обладнання, яке розташоване у Місці надання послуг, призначене для з’єднання з Пунктом закінчення Мережі (місце стику (з’єднання) Мережі та Кінцевого обладнання) з метою забезпечення/отримання доступу до Телекомунікаційних послуг (телевізійний приймач, ТВ-тюнер, модем, комп’ютер, тощо).

Абонентська плата – регулярний фіксований платіж за повний розрахунковий період, який встановлюється Оператором для Абонента за надання на постійній основі Телекомунікаційних послуг незалежно від факту їх отримання.

Розрахунковий період – період, за який здійснюється нарахування Абонентської плати.

Особовий рахунок Абонента (ОР) – персональний рахунок Абонента, на якому проводиться кількісний та вартісний облік усіх спожитих Абонентом Телекомунікаційних послуг, а також формується список платежів Абонента за весь період надання йому Послуг.

Абонентська книжка — документ, в якому фіксується оплата Абонента за Телекомунікаційні послуги.

Віртуальний сервіс-центр – безкоштовна послуга на веб-сайті Оператора, індивідуально доступ на кожному Абоненту, що отримує Послугу доступу до Інтернету чи Пакет послуг, яка дає змогу стежити за станом ОР, подавати заявку на заміну Тарифного плану тощо.

Тарифи – документ, що містить перелік, опис та вартість Пакетів телеканалів, Тарифних планів, Пакетів послуг та Додаткових послуг.

Тарифний план – сукупність технічних і вартісних параметрів Телекомунікаційної послуги.

Акція – обмежена в часі спеціальна пропозиція з надання Телекомунікаційних послуг Абонентам.

Акційне підключення – підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі за спеціальними Акційними умовами, що регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акцій.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Технічна можливість – наявність в Оператора доступу до відповідних лінійних споруд, обладнання та інших технічних засобів, необхідних для надання АБОНЕНТУ Телекомунікаційних послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору, Оператор на платній основі надає Абоненту Телекомунікаційні послуги та Додаткові послуги, за які Абонент своєчасно та у повному обсязі зобов’язується вносити визначену Договором плату.

1.2. Власником Мережі є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ» (Україна, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 14, код ЄДРПОУ: 39356873).

1.3. Технічне обслуговування та експлуатацію Мережі на території м. Калуш, у відповідності до вимог Закону України «Про телекомунікації», без права надання Програмної (інформаційної) послуги, здійснює Оператор Приватний підприємець Микитин Володимир Васильович на підставі ліцензії серії АВ №542931, виданої Національною комісією з питань регулювання зв’язку України 20 жовтня 2010 року з терміном дії ліцензії 5 (п’ять) років.

2. СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ

2.1. Оператор, за наявності Технічної можливості, вступає у договірні відносини з Абонентом за умови, що Абонент є власником, наймачем чи орендарем Місця надання послуг, у якому бажає отримувати Телекомунікаційні послуги.

2.2. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюдження отриманих Телекомунікаційних послуг за межами Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, для кожного з яких оформляється окрема Заява-замовлення.

2.3. Абонент особисто подає Заяву-замовлення до Пункту прийому абонентів або через уповноваженого представника Оператора. Заява-замовлення, погоджена Оператором, сплачена, згідно з Тарифами, плата за підключення (у випадку Акційного підключення – відповідно до умов проведення Акції) та сплачена авансом за один місяць Абонентська плата є підставою для підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі та надання Абоненту Телекомунікаційних послуг, які він замовив. Підключення до Мережі та надання Абоненту Телекомунікаційних послуг проводиться упродовж 30(тридцяти) календарних днів з моменту оплати.

2.4. При поданні Заяви-замовлення Абонент-фізична особа, надає такі документи: паспорт громадянина України, свідоцтво про право власності або договір оренди Місця надання послуг; іноземні громадяни подають документ, який дозволяє ідентифікувати особу(паспорт, посвідчення особи), та додатково документи, що підтверджують законність перебування на території України; Абонент-юридична особа, надає такі документи: свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, Паспорт довіреної особи, та осіб, які уповноважені діяти від імені Абонента-юридичної особи, та документи, що підтверджують їх повноваження, свідоцтво про право власності або договір оренди Місця надання послуг.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання Оператором Телекомунікаційних послуг здійснюється після підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі, про що Сторонами підписується відповідний акт.

3.2. При наданні Послуг кабельного телебачення Абонентам забезпечується можливість перегляду виключно телеканалів обраного Абонентом Пакета телеканалів. Оператором забезпечується доступ Абонентам до Пакета(-ів) телеканалів в аналоговому та/або цифровому форматі.

3.3. У цифровому форматі Послуга кабельного телебачення надається за умови наявності у Абонента Кінцевого обладнання для доступу до Послуги кабельного телебачення, що надається у цифровому форматі.

3.4. Часова схема надання Оператором Телекомунікаційних послуг, за умови дотримання Абонентом умов Договору – цілодобово.

3.5. Відповідно до умов цього Договору, Послуги кабельного телебачення надаються із використанням аналогового та/або цифрового обладнання; Послуги доступу до Інтернету надаються із використанням цифрового обладнання.

3.6. Оператор забезпечує надання Телекомунікаційних послуг на рівні показників якості та технічних параметрів, визначених відповідними нормативними документами.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОператорА

4.1. Оператор зобов’язаний:

4.1.1. Зареєструвати Абонента шляхом присвоєння йому ОР.

4.1.2. Забезпечити підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі згідно з Заявою-замовленням.

4.1.3. Забезпечувати якісне виконання робіт з підключення Абонента до Мережі, надання Телекомунікаційних послуг та надання Додаткових послуг згідно з умовами Договору та чинним законодавством.

4.1.4. Забезпечувати справний стан обладнання та елементів Мережі відповідно до технічних норм; забезпечувати проведення технічного обслуговування Мережі.

4.1.5. Забезпечувати за зверненням Абонента усунення пошкоджень в роботі Мережі, що призвели до припинення надання Телекомунікаційних послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента, за рахунок Оператора у термін до 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення пошкодження або отримання відповідного повідомлення від Абонента.

4.1.6. Забезпечувати усунення пошкоджень, що виникли з вини Абонента, за рахунок Абонента в узгоджений з ним термін, лише після проведення повної оплати Абонентом вартості ремонтних робіт та погашення заборгованості з Абонентської плати.

4.1.7. Інформувати Абонента про перелік Телекомунікаційних послуг та умови їх надання.

4.1.8. На запит Абонента інформувати його про перелік сертифікованого Кінцевого обладнання, яке можна підключати до Мережі.

4.1.9. Не пізніше ніж за 7 (сім) днів інформувати Абонента про зміну чинних Тарифів на Телекомунікаційні послуги, зокрема розміру Абонентської плати, одним або декількома з наведених нижче способів:

1) шляхом оприлюднення Повідомлення про зміну Тарифів у друкованих засобах масової інформації;

2) шляхом оприлюднення Повідомлення про зміну Тарифів на веб-сайті www.itlux.if.ua;

3) шляхом надсилання Абоненту відповідного повідомлення. Інформацію про чинні Тарифи та нові Тарифи Абонент може отримати у Пунктах прийому абонентів, адреси яких вказані у Розділі 7 Договору.

4.1.10. Не пізніше ніж за 7 (сім) днів інформувати Абонента про зміни та доповнення до Договору шляхом оприлюднення Повідомлення про внесення змін та доповнень до Договору в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті www.itlux.if.ua.

4.1.11. Інформувати Абонента за допомогою веб-сайту про всі планові та позапланові роботи, які має намір проводити або проводить Оператор та які спричинятимуть або спричиняють перерву у наданні Телекомунікаційних послуг більше 1 (однієї) доби.

4.1.12. Проводити перерахунок Абонентської плати за зверненням Абонента, якщо перерва у наданні Телекомунікаційних послуг з вини Оператора триває більше 3 (трьох) діб.

4.1.13. Приймати та реєструвати звернення Абонентів через Пункт прийому абонентів, зокрема, про неякісне надання Телекомунікаційних послуг або їх відсутність.

4.1.14. Вести облік обсягу та вартості наданих Телекомунікаційних послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

4.2. Оператор має право:

4.2.1. Призупинити надання Абоненту Телекомунікаційних послуг та/або розірвати цей Договір у випадку невиконання Абонентом своїх обов’язків, у т. ч. обов’язків розрахунків з Оператором.

4.2.2. Призупинити надання Телекомунікаційних послуг на час проведення профілактичних робіт. Сумарний час призупинення надання послуг не повинен перевищувати 3 (трьох) діб на місяць.

4.2.3. Вносити зміни у Тарифи та доповнення до Договору, про що інформує Абонентів відповідно до умов п. 4.1.9 та п. 4.1.10 цього Договору.

4.2.4. Не підключати та/або відключити підключене до Мережі кінцеве обладнання Абонента у випадку відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, спричиненні перешкод в отриманні якісних послуг іншими Абонентами, а також в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

4.2.5. Розірвати цей Договір у випадку неможливості надання Телекомунікаційних послуг та/або з інших причин, повідомивши Абонента за 7 (сім) календарних днів одним або декількома з наведених нижче способів:

1) шляхом оприлюднення відповідного повідомлення у друкованих засобах масової інформації;

2) шляхом оприлюднення відповідного повідомлення на веб-сайті www.itlux.if.ua;

3) шляхом надсилання Абоненту відповідного письмового повідомлення.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА АБОНЕНТА

5.1. Абонент зобов’язаний:

5.1.1. Ознайомитися з даним Договором та належним чином виконувати його умови та вимоги.

5.1.2. Дотримуватись Правил користування Мережею, умов її експлуатації.

5.1.3. У триденний термін з моменту подачі Заяви-замовлення здійснити оплату Тарифу за підключення, оплату авансом за один місяць Абонентської плати та оплату Додаткових послуг (якщо такі послуги були замовлені); вчасно, до 01-го числа поточного місяця проводити оплату за Телекомунікаційні послуги (Абонентську плату) авансом за наступний місяць.

5.1.4. Своєчасно, в повному обсязі оплачувати вартість Додаткових послуг. З метою недопущення відключення кінцевого обладнання Абонента від Мережі Абонент самостійно зобов’язаний стежити за станом свого ОР і не допускати виникнення заборгованості.

5.1.5. Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати; надавати на вимогу уповноважених представників Оператора відповідні розрахункові документи, що підтверджують оплату Абонентом отриманих послуг.

5.1.6. Повідомляти Оператора письмовою заявою не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів про відмову від отримання Телекомунікаційних послуг. У випадку Акційного підключення можуть діяти додаткові умови і обмеження щодо дострокового розірвання Договору, що регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акцій.

5.1.7. Не перешкоджати та надавати вільний доступ до Місця надання послуг працівникам Оператора та/або Оператора з метою проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт. При підключенні до Мережі забезпечити доступ Оператору та/або Оператору до внутрішньо-будинкових кабельних каналів, технічних поверхів, горищ, тощо.

5.1.8. Своєчасно інформувати Оператора про недоліки в роботі Мережі, які впливають на якість послуг та зачіпають інтереси Абонента; сприяти Оператору в збереженні обладнання та інших елементів Мережі з метою захисту від можливого пошкодження або розкрадання та підтримки функціонального стану системи.

5.1.9. Повідомляти Оператора, у тому числі письмово, на його запит про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Телекомунікаційних послуг.

5.1.10. Повідомляти Оператора письмовою заявою у 10-денний термін про зміну своїх реквізитів, які містяться в Заяві-замовленні.

5.1.11. У випадку розірвання Договору сплатити заборгованість, якщо така була, впродовж 3 (трьох) днів до дати подання заяви про розірвання Договору.

5.1.12. Не використовувати Кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

5.1.13. Не підключати Кінцеве обладнання сторонніх осіб до Мережі.

5.2. Абонент має право:

5.2.1. Отримувати від Оператора замовлені Телекомунікаційні послуги та Додаткові послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

5.2.2. Отримувати вичерпну інформацію про поточний стан свого ОР.

5.2.3. Подавати звернення щодо якості надання або відсутності Телекомунікаційних послуг, зателефонувавши у Пункт прийому абонентів або у письмовій формі, надіславши відповідне звернення на адресу Оператора.

5.2.4. За умови порушення Оператором контрольних термінів усунення пошкоджень, що виникли не з вини Абонента, на перерахунок Абонентської плати за весь час перерви в отриманні Телекомунікаційних послуг.

5.2.5. Змінити, відповідно до своїх інтересів, Пакет телеканалів/Тарифний план/Пакет послуг з числа запропонованих Оператором, звернувшись до нього до 25-го числа місяця, що передує місяцю, в якому планується переключення. При отриманні Послуг цифрового кабельного телебачення для зміни Пакета телеканалів Абоненту необхідно оформити нову Заяву-замовлення, після підписання якої попередня Заява-замовлення втрачає силу. Переключення на інший Тарифний план/Пакет телеканалів/Пакет послуг відбувається з 1-го числа наступного місяця за умови оплати Абонентом Тарифу за зміну Тарифного плану/Пакета телеканалів/Пакета послуг, заборгованості (якщо така існує), різниці в Абонентській платі (якщо така існує). У випадку Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо зміни Тарифного плану/Пакета телеканалів/Пакета послуг, які регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акції(-й).

5.2.6. Переоформити цей Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України, сплативши тариф за переоформлення. У випадку Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо переоформлення Договору, які регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акцій.

5.2.7. Розірвати Договір у разі відсутності потреби в Телекомунікаційних послугах або через інші обставини, попередивши про це Оператора не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів. У випадку Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо розірвання Договору, які регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акцій.

5.2.8. Періодично проводити звірки в розрахунках з Оператором щодо оплати послуг з метою запобігання можливих подальших непорозумінь.

5.2.9. За окремою домовленістю Сторін отримувати Додаткові послуги.

5.3. Абонент має інші права та обов’язки, передбачені законодавством України, які регулює порядок надання Телекомунікаційних послуг.

5.4. Приєднавшись до даного Договору (після оформлення Заяви-замовлення, оплати Тарифу за підключення та оплати Абонентської плати), Абонент тим самим надає згоду на використання Оператором/Оператором, у разі необхідності, приміщень загального користування(внутрішньо-будинкових кабельних каналів, споруд, будівель, технічних поверхів, горищ та інших нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку) за межами або в межах Місця надання послуг з метою розміщення телекомунікаційного обладнання.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Первинна оплата за Телекомунікаційні послуги здійснюється протягом 3 (трьох) днів з дати оформлення Заяви-замовлення (оплата тарифу за підключення, оплата авансом за один місяць Абонентської плати).

6.2. Абонентська плата встановлюється Оператором відповідно до Тарифів, що діють на момент надання послуг, і може змінюватися Оператором відповідно до Розділу 4 цього Договору.

6.3. Нарахування Абонентської плати за Телекомунікаційні послуги проводиться з моменту Початку надання послуг (підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі).

6.4. Для одержання Телекомунікаційних послуг, Абонент проводить оплату Абонентської плати авансом до 01-го числа поточного місяця за наступний місяць.

6.5. Розрахунковим періодом є 1 (один) календарний місяць. Перший розрахунковий період може не співпадати з календарним місяцем.

6.6. У разі несплати, несвоєчасної або неповної сплати Абонентом Абонентської плати Оператор призупиняє надання Послуги доступу до Інтернету та/або Послуги кабельного телебачення в цифровому форматі. Відновлення надання призупиненої послуги здійснюється лише після поповнення ОР у достатній сумі. У випадку  несплати абонплати у терміни зазначені в п.6.4.  та ненаданні заяви до 30 числа поточного місяця  щодо призупенення інтернету в наступному місяці , абонплата нараховується за той місяць, в якому інтернет був  недоступний з вини Абонента через несплату.

6.7. У разі виникнення заборгованості за Телекомунікаційні послуги, Оператор електронною поштою, телефонним дзвінком або іншим способом повідомляє Абонента про необхідність погашення заборгованості та можливе відключення Абонента від Мережі.

6.8. Усі Додаткові послуги виконуються за окремою домовленістю Сторін та за рахунок Абонента відповідно до Тарифів, встановлених на момент надання таких послуг.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАЯВАМИ АБОНЕНТІВ

7.1. Абонент має право подавати Оператору звернення (пропозицію, заяву, скаргу) щодо надання Телекомунікаційних послуг. Звернення подається у формі, передбаченій чинним законодавством України.

7.2. Оператор зобов’язаний в терміни, передбачені чинним законодавством України, розглянути письмове звернення Абонента та надати йому письмову відповідь із зазначеними результатами розгляду звернення.

7.3. Заяви Абонента, пов’язані з розірванням Договору, оформляються у письмовій формі та вручаються представнику Оператору особисто Абонентом.

7.4. Претензії Абонентів щодо якості наданих Телекомунікаційних послуг приймаються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення подібних обставин.

7.5. Претензії Абонентів щодо взаємних розрахунків приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.

7.6. Адреси Пунктів прийому абонентів: м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 14, понеділок - п’ятниця з 10.00 по 18.00, субота 10.00 по 16.00

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Оператор забезпечує відповідний захист персональної інформації про Абонента та її нерозповсюдження згідно з вимогами чинного законодавства України.

8.2. Оператор несе перед Абонентом відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

8.3. Відповідальність Оператора за надання Телекомунікаційних послуг Абоненту обмежується точкою підключення Кінцевого обладнання до Мережі. Інші пристрої (телевізійний приймач, комп’ютер, модем, ТВ-тюнер, тощо) не входять до сфери відповідальності Оператора, за винятком гарантійних зобов’язань на обладнання, що було продане чи надане в користування Оператором. Оператор не здійснює заземлення будь-якого Кінцевого обладнання Абонента (телевізійного приймача, персонального комп’ютера, модема, ТВ-тюнера, тощо).

8.4. Оператор не несе будь-якої відповідальності перед Абонентом за:

8.4.1. Неякісне надання Телекомунікаційних послуг у випадках:

- неякісної трансляції, перешкод під час прийому телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку тощо;

- пошкодження Кінцевого обладнання (телевізійного приймача, ТВ-тюнера, модема, комп’ютера) Абонента, а також у випадках шкідливого впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, що використовуються без отримання згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв’язку;

- невідповідності технічних характеристик Кінцевого обладнання Абонента вимогам Оператора, а також у разі, якщо роботи з підключення Кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно;

- несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Мережі, пошкодження Мережі третіми особами;

- настання інших причин, на усунення яких Оператор не має можливості впливати, в тому числі тимчасового відключення електроенергії.

8.4.3. Зміст інформації, яку передано чи прийнято Абонентом через мережу Інтернет.

8.4.4. Відсутність доступу до окремих складових мережі Інтернет, які знаходяться поза межами впливу Оператора

8.4.5. Зміни у режимах мовлення, які запроваджуються правовласниками телеканалів.

8.4.6. Збитки будь-якого характеру, завдані Абоненту якщо вони виникли внаслідок умисних, необережних або помилкових дій самого Абонента або третіх осіб, зокрема через несанкціоноване використання мережевого імені (логіна) та пароля Абонента.

8.5. Оператор не несе матеріальної відповідальності перед Абонентом за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків згідно з цим Договором внаслідок настання обставин, передбачити які неможливо на момент підписання Заяви-замовлення, а саме:

- настання форс-мажорних обставин, таких, як дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, воєнні дії, страйки, аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсії тощо)

- у разі неможливості надання Телекомунікаційних послуг та Додаткових послуг та / або з інших поважних причин, тощо.

8.6. Абонент несе відповідальність перед Оператором за несвоєчасну сплату Абонентської плати чи несвоєчасну оплату за Додаткові послуги у вигляді пені від суми боргу за кожен день протермінування в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

8.7. Оператор має право стягувати суму заборгованості у судовому порядку. Усі витрати, пов’язані зі стягненням заборгованості в судовому порядку, покладаються на Абонента.

8.8. При пошкодженні, яке виникло з вини Абонента, Абонент сплачує, згідно з кошторисом, вартість робіт з ремонту та відновлення функціонування Мережі в повному розмірі впродовж 3 (трьох)календарних днів з дати складання кошторису.

9. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір в цій редакції вступає в дію з 1 жовтня 2014 року. Цей Договір підлягає оприлюдненню на веб-сайті www.itlux.if.ua та в Пунктах прийому абонентів, вказаних в Розділі 7 Договору.

9.2. Редакції даного Договору підлягають оприлюдненню на веб-сайті www.itlux.if.ua та в Пунктах прийому абонентів, вказаних в Розділі 7 Договору. Повідомлення про зміни (доповнення) до цього Договору підлягає опублікуванню в друкованих засобах масової інформації не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати введення їх в дію.

9.3. Цей Договір, відповідно до п. 6.1, набирає чинності для нових Абонентів з моменту первинної оплати. Підтвердженням існуючого Абонента про приєднання до цього Договору є поповнення його ОР на будь-яку суму після вступу в дію цього Договору.

9.4. У разі незгоди Абонента із внесеними Оператором змінами до Договору, в тому числі, новими Тарифами, такий Абонент має право розірвати Договір протягом 7 (семи) днів з дня опублікування. В такому випадку Абонент повинен повідомити Оператора про розірвання Договору особисто, подавши Заяву про розірвання Договору до Пункту прийому абонентів. У випадку Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо розірвання Договору, які регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акцій.

9.5. Ненадходження від Абонента письмової Заяви про розірвання Договору, продовження користування Телекомунікаційними послугами та/або внесення коштів Абонента на свій ОР свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами та є підтвердженням Абонента про приєднання до цього Договору.

9.6. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання чинного законодавства України.

9.7. Договір є таким, що укладений на невизначений термін і діє до моменту його розірвання.

9.8. Якщо Абонент не погасив заборгованість до кінця місяця, у якому було призупинено надання Телекомунікаційних послуг, та не сплатив тариф за повторне підключення, Оператор в односторонньому порядку розриває з Абонентом Договір, стягує заборгованість та/або штраф за дострокове розірвання Договору (якщо такі існують) в судовому порядку з віднесенням на рахунок Абонента всіх витрат, що пов’язані з судовим процесом.

9.9. Сторони погодились, що призупинення надання Телекомунікаційних послуг Абоненту з причин несплати, несвоєчасної або неповної оплати Абонентом наданих йому послуг, Додаткових послуг або авансового платежу є попередженням Оператора Абонентові про можливе розірвання Договору. Призупинення надання послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплати заборгованості за отримані послуги.

9.10. Договір вважається автоматично розірваним з моменту відкликання уповноваженими на те державними органами відповідних ліцензій Оператора.

9.11. В разі розірвання Договору Оператор має право демонтувати чи використовувати на свій розсуд елементи Мережі, що застосовувалися за межами Місця надання послуг.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. З повним текстом цього Договору Абонент може ознайомитись у Пунктах прийому абонентів та на веб-сайті www.itlux.if.ua де цей Договір оприлюднений.

10.2. Із чинним законодавством України у галузі телекомунікацій та законодавством, що регулює цей Договір, Абонент може ознайомитись у Пунктах прийому абонентів.

10.3. Всі спори, непорозуміння та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні даного Договору або у зв’язку із ним, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом переговорів між Сторонам. У випадку, коли Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду у відповідності до чинного законодавства України.

10.4. Абонент повідомлений і згідний із тим, що інформація про нього, в тому числі така, що може бути кваліфікована як Персональні дані, буде внесена до комп’ютерної бази даних Оператора. Підписавши Заяву замовлення Абонент вважається таким, що повідомлений про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних Оператора. Абонент погоджується з тим, що надає Оператору право використовувати свої Персональні дані та погоджується з тим, що ця інформація може бути передана без письмового повідомлення Абонента третім особам для:

- обліку Абонентів, наданих їм послуг, а також розрахунків з Абонентами;

- розсилання Абонентам рахунків, повідомлень, SMS-повідомлень, листів з анкетами, пропозицій, рекламних матеріалів, тощо;

- телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їх думки щодо якості надання Телекомунікаційних послуг та Додаткових послуг;

- проведення Акцій, розіграшів, маркетингових досліджень;

- ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

10.5. Абонент надає згоду Оператору на відступлення ним права вимоги третім особам щодо заборгованості за надання Абонентові Телекомунікаційних послуг та Додаткових послуг без письмового повідомлення Абонента.

10.6. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

11. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ»

Юридична/поштова адреса: 77300, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького,14

Банківські реквізити:

р/р 26003060400240 в ІФФПАТ «Приватбанку»

код ЄДРПОУ 37689923, МФО 336677

Тел. (03472) 78822, (066) 988 96 80

Е-mail: itlux@ukr.net

 

2012-2019. ІТ ЛЮКС